Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι σημαντική για εμάς.

Είναι πολιτική της Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ να σέβεται την ιδιωτικότητά σας όσον αφορά τις πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγει κατά τη λειτουργία του ιστότοπου. Ως εκ τούτου, αναλύουμε εδώ αυτήν την πολιτική απορρήτου, προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επικοινώνησης των προσωπικών πληροφοριών. Περιγράφουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου παρακάτω.

   Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με νόμιμα και δίκαια μέσα και, όπου ενδείκνυται, με τη γνώση ή τη συναίνεση του συγκεκριμένου χρήστη.

   Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, προσδιορίζουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες αυτές.

   Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους βοηθητικούς σκοπούς, εκτός εάν αποκτήσουμε τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.

   Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς αυτούς, πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.

   Προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας εύλογες διασφαλίσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.

   Έχουμε άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες τις πληροφορίες που αφορούν στις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

   Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται και διατηρείται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών. Η Mαρίνα Καμένων Βούρλων Τουριστική Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού ΑΕΑΣ μπορεί να αλλάζει αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, από καιρό σε καιρό, κατά τη διακριτική ευχέρειά της.